OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Svitidlomat.cz - obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Global T.T.T.s.r.o., se sídlem Rokycanova 983/8, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 28901410, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152030 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.svitidlomat.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1. Uživatelský účet

 

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Do ceny není zahrnuto balné a poštovné. To je u objednávky vždy vyčísleno samostatně.

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

Kupující objednávkou stvrzuje souhlas s nákupním a reklamačním řádem obchodu. Pro změny a další informace k objednávce může být vyrozuměn na adresu, e-mail nebo telefonní číslo. Jestliže nebude kupující reagovat do 3 dnů, bude objednávka automaticky stornována.

 

Prodávající má dále právo stornovat objednávku v případě, kdy není schopen dodat zboží ve smluveném termínu. Kupujícího má s touto informací povinnost seznámit na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

 

3. Cena zboží, platební podmínky, přeprava a dodání zboží

 

Během přepravy zboží je řádně pojištěno, částka pojištění uvedená jako “ UDANÁ CENA

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

pro Českou republiku

 

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - cena 155 Kč

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-4789960217/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. - cena 95 Kč

 

pro Slovensko

 

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - cena 250 Kč

 

V případě platby na dobírku se zboží odesílá do 3 pracovních dnů od učinění objednávky, kupní cena je splatná při převzetí zboží. V případě úhrady na bankovní účet se zboží odesílá do 2 pracovních dnů od obdržení platby.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

4. Záruční lhůta a odstoupení od kupní smlouvy

 

Záruční lhůta je poskytována na veškeré zboží v obchodě, a to v zákonné lhůtě 24 měsíců, od data dodání.

 

Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží (tato lhůta se nevztahuje na zboží zakoupené v akci - to není možné vyměnit). Náhrady na dopravu hradí kupující.

 

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.

 

5. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

YzJmZjMwMD